Hydrobox


EHH

Eco Heating hydrobox (EHH), комбинира котел и складирање на топлина во куќиште кое ги содржи компонентите за брза и компактна инсталација. Hydrobox-от се состои од складиште на топлина и интелигентен разменувач на топлина со што хидраулички и / или електрично се генерира топлина во соработка со надворешниот воздух и се складира во котелот. Складирањето е покриено со висококвалитетна изолација и со тоа ја држи енергијата внатре подолг временски период. Системот е дизајниран исклучиво за употреба во внатрешни инсталации.

- Волумен 300 - 500 литри
- Внатрешна инсталација
- Чиста вода за пиење
- Мала потреба за простор
- Се во едно
- Лесно за одржување
- 3-насочен вентил

feature bootstrap